Condicions Generals de Contractació

La compra de productes a través de la pàgina web www.haramakimeu.es , titularitat de Haramakimeu (d’ara endavant, “Nom de l’empresa”), significa l’acceptació de les següents condicions generals de contractació (d’ara endavant, Condicions Generals).

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals manifesteu:

 • Que ets una persona major d’edat i amb la capacitat jurídica necessària per contractar o, si escau, que disposes de l’autorització del tutor legal per fer-ho.
 • Que has llegit, entès i acceptat les Condicions Generals.

PRIMERA. Objecte

El present acord té per objecte la compra i l’acceptació per part del Client dels productes oferts en aquest web per l’empresa i lliurement escollides pel Client , d’acord amb els termes i les condicions recollits en les clàusules del present document.

SEGONA. Procediment de compra

 1. Escollir l’article i afegir-lo a la cistella de compra.
 2. Efectuar l’ordre de compra.
 3. Registrar-se com a usuari.
 4. Emplenar el formulari.
 5. Escollir la modalitat de pagament.
 6. Efectuar el pagament.

TERCERA. - Preu, formes de pagament i lliuraments

A. Preu

En contraprestació per els productes adquirits, el Client accepta pagar expressament a l’empresa les quantitats especificades en aquell moment en la relació de preus establerts en la pàgina web www.haramakimeu.es per al corresponent article escollit.
Tots els preus publicats inclouen el corresponent impost sobre el valor afegit (IVA).

Les despeses d’enviament NO estan incloses als preus indicats per a cada article. Aquests s’indiquen en efectuar l’ordre de compra.

B. Forma de pagament

Pagament per mitjà de targeta bancària. Se li sol·licitaran les dades de la seva targeta.

Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de servidors segurs i l’empresa garanteix la confidencialitat de les comunicacions que mantingui amb el Client , d’acord amb la nostra política de privacitat.

Un vegada finalitzada la compra amb èxit, se li enviarà per correu electrònic un codi de confirmació i tots els detalls de la seva compra. El comprador podrà sol·licitar-nos gratuïtament una còpia de la factura.

C. Lliurament de productes

Els tràmits per sol·licitar els productes es realitzen a través de Haramakimeu com a empresa encarregada de la tramitació de les comandes.

L’enviament de les comandes es farà mitjançant una empresa de logística externa (Seur).

El termini de lliurament pot variar en funció de la ubicació del punt de lliurament de la comanda. Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a l’empresa, tals com incidències en el transport o dificultats en el lliurament dels productes.

El Client ha de facilitar el lliurament del producte comprat, així com si hi ha cap particularitat o dificultat per rebre el producte adquirit.

L’empresa queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l’origen del qual es degui a problemes per rebre el producte per part del Client .

Les despeses d’enviament s’indiquen en efectuar la compra dels articles escollits.

QUARTA. - Devolucions

En cas de defecte o errors en el producte entregat, només s’admetran devolucions o canvis de les peces si s’inclou l’embalatge original i es comprova que es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no d’ús, manipulació o emmagatzematge inadecuat o negligent per part del Client . S’acompanyaran sempre del corresponent número de comanda.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda, s’oferirà al Client la substitució del producte per un altre d’igual, sense cost addicional i sense dret, per part del Client a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament del producte reparat o correcte seran a càrrec de l’empresa.

En tot cas, la devolució sempre quedarà subjecta a un examen previ per part de l’empresa de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 15 dies naturals des de la recepció i utilitzant el mateix mitjà que es va utilitzar per realitzar el pagament.

L’empresa es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora d’un termini de 15 dies naturals o de productes que no es trobin en iguals condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a haramakimeu@gmail.com realitzan una descripció dels motius i de les causes al.legats per a la devolució. Així mateix, serà necessari indicar el nom i cognoms, i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

No s’admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i utilitzats, i no conservin els embalatges originals.

CINQUENA. – Dret de desistiment

El Client té dret a desistir del present contracte de compra de productes, sense cap penalització o càrrec en un termini de15 (quinze) dies naturals següents a la data de lliurament del producte. sense necessitat de justificació.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar a l’empresaHaramakimeu mitjançant correu postal: C/ La Penya 35, 08440 Cardedeu, Barcelona o mitjançant correu electrònic: haramakimeu@gmail.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca . Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de:
Adreça postal:
Adressa correu electrònic:

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé _______________________________________________

Rebut/Demanat el __ /__ /____
Nom del consumidor__________________________________________________ Domicili del consumidor_____________________________________

Signatura del consumidor:
Data:

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part del Client sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Important: D’acord amb l’article 104 punt m) de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, RDL 1/2007, el dret al desistiment no serà aplicable als productes en format electrònic, a la qual cosa el Client consent expressament en prémer el botó “Comprar”.

Conseqüències de la desistiment:

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts de part seva, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del Client d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinario que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim a partir de 15 dies naturals des de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar l’esmentat reembors utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembors.

Podrem retenir el reembor fins a haver rebut els productes, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels productes, segons la condició que es compleixi primer.

El Client haurà de tornar-nos o lliurar-nos directament els productes sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim en un termini de 15 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs l’esmenat termini.

Només el Client serà responsable de la disminució de valor dels productes, resultat d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes

SISENA. - Exoneració de responsabilitats

Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d’aquesta pàgina web pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. L’empresa queda exonerada directament i indirectament de qualsevol responsabilitat.

L’empresa no pot garantir a tota hora la disponibilitat de tots els productes en la seva pàgina web.

SETENA. – Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzarán a través de correu electrònic.

El Client és responsable de confirmar la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de l’empresa qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el Client l’haurà de posar en coneixement de l’empresa en el correu electrònic: haramakimeu@gmail.com o al telèfon 722 54 43 68.

VUITENA. - Compromís, acceptació i validesa del contracte

 1. Tal com indica la política de privacitat de la nostra pàgina web, el Client és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de la seva actualització.
 2. El Client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web de l’empresa.
 3. El Client reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides al present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i , per tant, les accepta i integra expressament.
 4. El Client és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó corresponent, indicat a la nostra pàgina web, i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

NOVENA. - Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als Jutjats o als Tribunals de Barcelona.

ATENCIÓ : Les presents condicions generals de compra han estat actualitzades amb data 30 de gener de 2022. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com a variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web per poder tenir la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

¡Oferta de lanzamiento!
Utiliza el código:
ALMAMALVA
y tendrás 2 € de descuento
en nueva colección "ALMA"
0